Advokatska kancelalarija Žigić

Advokatska kancelalarija Žigić

Advokatska kancelarija Žigić

Advokatska kancelarija Žigić

Kako vam možemo pomoći?

Oblasti zastupanja

Privredno pravo

Privredno pravo

Bavimo se osnivanje privrednih društva, izrada opštih, posebnih akata i sporazuma, statusne promene, sastavljanje ugovora, stečaj i likvidacija, zastupanje pred agencijom za privredne registre, zastupanje u privrednim sporovima pred sudovima

Pozovite nas
Krivično pravo

Krivično pravo

Krivično pravo određuje koja se dela smatraju krivičnim delima i koje se krivične sankcije primenjuju. U oblasti krivičnog prava bavimo se pružanjem odbrane, zastupanjem maloletnoh lica u krivičnom postupku, sklapanja sporazuma o priznanju krivice i zaključivanje oportuniteta, podnošenjem krivičnih prijava protiv učinilaca i zastupanje oštećenih. Analogno krivičnim pravom je prekršajno pravo te pružamo odbranu u prekršajnom postupku.

Pozovite nas
Građansko pravo

Građansko pravo

Zastupamo klijene u postuocima naknada štete, nasledno prava i ostavinskog postupka, svojinskopravni odnosa, sastavljanje ugovora, u sporovima u vezi razvoda braka po tužbi za razvod braka ili po sporazumu o razvodu braka, podele imovine stečene u toku braka, alimentacije zastupanje, izmene odluke o starazteljstvu, te u parničnom postupku pred sudovima

Pozovite nas
Upravno pravo

Upravno pravo

Zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu

Pozovite nas
Radno pravo

Radno pravo

Zastupanje u disciplinkom i radnom sporu, mobing i dr.

Pozovite nas
Promet nepokretnosti

Promet nepokretnosti

Sastavljanje kupoprodajnih ugovora,ugovora o poklonu, ugovora o razmeni nepokretnosti, ugovora o dozivotnom izdržavanju zastupanje u svim fazama postupka prometa nepokretnosti, uknjižba

Pozovite nas

Najčešće postavljana pitanja

Zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno i zavisi od visine zaprećene kazne za predmetno krivično delo. Konkretno za krivično delo krađa iz čl. 203 KZ krivično gonjenje ne može se preduzeti kad protekne tri godine od izvršenja krivičnog dela
Razlika je u organu pred kojim se vodi postupak, delima zbog kojih se pokreće kao i u eventualnim sankcijama. Prekršajna odgovornost je svakako blažeg karaktera od krivične.
Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza: 1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu; 2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe; 3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad; 4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja; 5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga; 6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja; 7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.
Organi uprave vrše određene poslove u ime i za račun države, opštine, grada. Svima je poznata poreska uprava, republička i gradska.
Opšti rok za žalbu u upravnom postupku ako nekim drugim zakonom nije regulisano iznosi 15 dana od dana prijema rešenja. Ukoliko se žalba ne izjavi u roku rešenje postaje konačno i izvršno. Rešavanje po žalbi prenosi se na drugostepeni organ.
Upravni spor se uvek pokreće tužbom u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta.
Preporuka je da potpišete ponuđeni aneks te da ga osporavate u sudskom postupku ako smatrate da su Vam ugrožena prava. Ako ne potpišete aneks to je jedan od razloga za otkaz.
Vaše je zakonom zagarantovano pravo da imate godišnji odmor i poslodavac ne sme da Vam nudi novac u zamenu za godišnji odmor.
Svakako je preporuka da Vam advokat napiše Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, na taj način ćete biti najviše zaštićeni Ugovorom i nisu mogući eventualni propusti kao kad bi Vam neko neuk pisao Ugovor.
Pravo na oslobađanje od poreza nap renos apsolutnih prava imate kada kupujete svoju prvu nepokretnost I to oslobađanje se odnosi na 45m2.
Privredno društvo mogu osnovati kako strana tako i domaća pravna i fizička lica. Od ličnih dokumenata potreban je pasoš stranog državljanina prilikom osnivanja.
Društvo sa ograničenom odgovornošću ili DOO je privredno društvo koje osniva fizičko ili pravno lice. Doo može osnovati jedno ili više fizičkih lica ili jedno ii više pravnih lica. Doo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.
Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno finasijskih sredstava sa kojima može da pokrije svoje obaveze.
Nedavanje izdržavanja spada u krivična dela protiv braka i porodice i regulisano je članom 195 Krivičnog zakonika. Kako je Vašem bivšem suprugu sudskom presudom utvrđeno davanje izdržavanje protiv njega možete podneti krivičnu prijavu za nedavanje izdržavanje.
U sudskom postupku utvrđuje se postupak starteljstva. Sud se rukovodi najboljim interesom deteta te u tom slučaju Centar za socijalni rad daje svoje mišljenje koje sud može da prihvati ili da zatraži novo mišljenje.
Preporuka je samostalno starateljstvo jer se na taj način precizno uređuju visina izdržavanja za dete te održavanje ličnih odnosa roditelja i deteta. Samim tim se smanjuje mogućnost bilo kakve manipulacije i zloupotrebe. Zajednično starateljstvo je moguće jedino ako su odnosi bivših supružnika ostali izuzetno dobri.
Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.
Potraživanja koja zastarevaju za 1 godinu i kod kojih zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene jesu: Potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva.

Postavite pitanje

Pozovite nas na +381 63 831 0616
Ili popunite formular

Pozovite nas: +381 63 831 0616