dogs-4688586640Ukoliko vas je ujeo pas ili ste doživeli saobraćajnu nezgodu, upali ste u šaht ili ste se povredili ste se na radnom mestu - možete da ostvarite naknadu štete.

Nažalost i ako su ovo učestale pojave, većina ljudi ne zna kome da se obrati te ostaju uskraćeni za novac koji im pripada.

Veliki je broj povreda na radu i

       

 gavel-3577254640  Ukoliko neko odbije da vam nadoknadi dugovanje po sudskoj odluci preostaje jedino da pokrenete sudski izvršni postupak ukoliko želite da izvučete svoj novac.

Tada na scenu stupa prinudno izvršenje ili prinudna naplata, a svojina može biti oduzeta samo u zakonom

justice-2060093640Osobe koje su nezadovoljne odlukom suda, a koja je doneta u prvostepenom postupku mogu da podnesu žalbu. Razlog za podnošenje žalbe jeste taj da bi se ukinula ili izmenila prvoditna odluka.

Kada je reč o građanskom postupku ponekad se javljaju povrede procesnih normi i pogrešne primene materijalnog prava, ali u tom slučaju

Nije retkost da se nakon ostavinske rasprave, kuća, stan ili zemljište raspodele na više osoba koje tada postaju suvlasnici nekretnine.

Zato je veoma važno da obratite pažnju kada kupujete primera radi stan gde postoji više suvlasnika koji ga dele na ravne časti.

Prema definiciji susvojina je pravo dve ili više osoba

burglar-4925202640Prema Krivičnom zakonu sitna krađa spada u grupu krivičnih dela protiv imovine i predstavlja privilegovan oblik krivičnog dela krađa. Po pomenutom zakonu osobe koje kradu do iznosa od 5.000 dinara ne mogu biti krivično gonjene.

Za krivično delo sitne krađe u koji spadaju i prevara i utaja predviđeno podnosi se privatna tužba

nasiljeDeo konvencije se odnosi na prava žena pred licem pravde, kada je u pitanju diskriminacija u braku i porodici

Svaki oblik rodno zasnovanog nasilja koji nanosi štetu ili fizičku i mentalnu patnju ili seksualne prirode i prinude, ali i drugih oblika  ograničavanja slobode predstavljaju nasilje nad ženama.

Naime

violence-42075491920Ukoliko prepoznajete bilo koji oblik nasilja, prijavite policiji i angažujte advokata kako biste izbegli dalju torturu

Nasilje u porodici podrazumeva fizičko, psihičko i verbalno zlostavljanje, kada jedan član domaćinstva, tuče, maltretira, vređa i omalovažava drugo člana u porodici i time narušava njegovo  duševno

podela-imovine2Trebalo bi da znate da su stvari za ličnu upotrebu jednog od supružnika samo njegove. Ukoliko je vrednost stvari za ličnu upotrebu nesrazmerno velika one pripadaju isključivo supružniku sa uračunavanjem u njegov udeo.

Oko televizora, veš mašine i druge tehnike bilo bi najbolje da se dogovorite mimo suda. Stvari namenjene