ADVOKAT ODGOVARA Nekoliko glavnih stvari koje bi trebalo da znate

Građani uvek mogu da potraže zaštitu svojih povređenih i ugroženih prava na sudu, ali na raspolaganju su im i vansudske metode u rešavanju sporova.

Mirno rešavanje je uvek poželjno kod privatnih, javnih i državnih interesa.

Sve zavisi od prirode slučaja.

Ukoliko je u pitanju zaštita pojedinih prava, postoje rokovi za podnošenje tužbe ili predloga.

Ukoliko istekne rok, osoba gubi pravo na sudsku zaštitu.

Dužina ovih rokova utvrđuje se posebnim zakonima koji regulišu neku oblast – najčešće je reč o tužbi za smetanje poseda, tužbi za poništaj rešenja o pravima iz radnog odnosa, tužbi za zaštitu prava ličnosti iz Zakona o javnom informisanju, tužbi iz Porodičnog zakona.

Svako radno sposobna osoba može samo da pokrene sudski postupak, a izuzetak ovog pravila propisan je Zakonom o parničnom postupku.

Međutim, savet je da se u svim slučajevima angažuje punomoćnik- advokat koji je za razliku od laika pravno potkovan.

Pisana dokumenta se predaju u zgradi suda šalterskom službeniku ili se šalju poštom na adresu suda.

Ovde veliku ulogu igra advokat.

U Srbiji se sudski postupak vodi na srpskom jeziku.

Izuzetak su područja na kojima je u službenoj upotrebi jezik određene nacionalne manjine.

Tada se postupak vodi i na jeziku nacionalne manjine.

Zahtev kojim se pokreće sudski postupak, mora da se preda sudu u pisanoj formi.

Ne postoji.

Zakonom o parničnom postupku regulisano je šta on mora da sadrži. Tužbu, protiv tužbu, odgovor na tužbu, advokat podnosi pisanim putem.

Zato je važno angažovati advokata.

Ime i prezime, naziv firme, označenje suda, prebivalište ili boravište, adresu advokata, predmet spora, sadržinu izjave i potpis podnosioca.

Stranka je dužna da u podnesku navede činjenice na kojima zasniva zahtev, kao i dokaze kad je to potrebno.

Mora da se uplati taksu u označenom roku prilikom predaje podneska.

Po predlogu izvođenja dokaza, unapred se daje novac za podmirenje troškova.

Ukoliko predlažu obe stranke, plaća se na jednake delove.

Izvođenje dokaza plaća ko izgubi spor.

Kod medijacije plaća se na ravne časti. 

Što se tiče isplate advokata to se sa njim dogovarate, mada se sudskom odlukom utvrđuje iznos advokatskih troškova shodno tarifi.

Datum je onaj kada sud primi tužbu, s tim da ne obaveštava da je tužba primljena.

Zato treba angažovati advokata koji će voditi računa o celom sporu.

Sud je u obavezi da poziva stranke i druge osobe koje su važne za proces.

Uz poziv, dostavlja se i podnesak.

U pozivu je naznačeno sve u vezi održavanja ročišta.

Ukoliko nema podneska, navode se ime i predmet spora.

U pozivu se navode i zakonske posledice neopravdanog izostanka sa ročišta.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: