ADVOKAT ZA STRANCE Pod kojim uslovima može da se boravi u Srbiji

advokat za strance

Dolaze vam gosti iz inostranstva? Kako biste izbegli neprijatnosti obavezno se konsultujte sa advokatom Žigićem šta je vašem gostu potrebno od dokumentacije

Danas sve više stranaca boravi u Srbiji i to na dva načina – imaju mogućnost ulaska sa bezviznim i viznim režimom. Bezvizni režim podrazumeva da u našu zemlju stranac može da uđe bez posebnog odobrenja vize, a ovo najčešće imaju ljudi iz država potpisnica Šengenskog sporazuma. Osim toga, ovo pravo stiču i ljudi iz nekolicine država sa kojima Republika Srbija ima potpisan međunarodni sporazum o bezviznom ulasku.

Advokat za strance i ko izdaje vizu

Vizni režim podrazumeva da stranac mora da pribavi vizu pre nego što dođe u našu zemlju, a da bi to dobio mora da ima i saglasnost za ulazak u Srbiju, koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zahtev za vizu se podnosi u srpskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Inače, za one koji ne znaju, za ulazak u Srbiju postoji četiri vrste viza: aerodromska tranzitna viza, tranzitna viza, viza za kraći boravak i viza za privremeni boravak. Državljani koji dolaze iz zemalja koje nisu potpisnice Šengena niti sa kojima Srbija ima potpisani međunarodni sporazum o bezviznom ulasku, moraju da obezbede vizu za ulazak u našu zemlju.

Ako niste sugurni koliko vaš inostrani gost može da boravi u Srbiji, obratite se advokatskoj kancelariji Žigić.

Advokat za strance – koliko stranac može da ostane u državi?

Nakon što uđe u Srbiju, strani državljanin je dužan da svoj boravak prijavi u policijskoj stanici mesta u kojem planira da boravi. Prijava boravišta se dobija na osnovu belog kartona i ona mora da se izvrši u roku od 48 sati i to od momenta prelaska srpske granice.

Strani državljanin je u obavezi da i svaki sledeći put kada ulazi u Srbiju prijavi svoj boravak i to opet nadležnoj policijskoj stanici. To znači da je beli karton (potvrda o prijavi boravišta), naravno uz pasoš, i najvalidniji dokument kojim se stranac legitimiše pred državnim organima.

Advokat za strance – bezvizni režim

Strani državljani na koje se primenjuje bezvizni režim mogu u Srbiji da borave najduže 90 do 180 dana bez obzira na to da li je neprekidno ili sa prekidima. Ovaj opšti režim se primenjuje na ljude koji dolaze iz članica Šengenskog sporazuma.

Sa druge strane postoje i države čiji državljani u Srbiji imaju pravo na nešto kraći boravak, kao što je to slučaj sa Kinezima. Stranci na koje se primenjuje vizni režim mogu da borave do isteka vremenskog perioda na koji im je izdata viza.

ADVOKAT ZA STRANCE Kako produžiti boravak

Pod privremenim boravkom podrazumeva se boravak stranca koji namerava da u Srbiji bude duže od 90 odnoso 180 dana

Ponekad se dešava da stranci žele da produže boravak u Srbiji iz njima znanog razloga. Zato se i postavlja pitanje može li i na koji način da se produži njihov boravak. Dobra vest je da može, a o time na koji način, objašnjava advokat Žigić.

Advokat za strance – privremeni borakav stranih državljana

Pod privremenim boravkom podrazumeva se boravak stranca koji namerava da u Srbiji bude duže od 90 odnoso 180 dana.

Zakon o stranim državljanima podrazumeva i predviđa nekoliko razloga kada državljanin druge zemlje može da traži privremeni produžetak boravka. Najčešće se tada radi o poslovnom boravaku bilo da je reč o zaposlenju, obavljanju privredne ili druge profesionalne delatnosti, zatim edukativni boravak koji podrazumena školovanje, studiranje ili specijalizacije, naučno-istraživački rad, praktičnu obuku, međunarodnu razmenu učenika ili studenata.

Vrlo česta pojava je i spajanje porodice kada strani državljani sklope brak sa domaćim državljaninom, kada su u vanbračnoj zajednici ili kada je reč o spajanju roditelja i dece.

Advokat za strance – kako do oodobrenja

Kako bi se ispunili uslovi za odobravanje privremenog boravka, osoba koja traži produžetak trebalo bi da poseduje dovoljno novca za izdržavanje. Praktično to znači da se od stranog državljana traži da pokaže svoje bankovne račune. Stranac bi morao da obezbedi polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

O zahtevu za dozvolu privremenog boravka odlučuje Uprava za strance. Kada se zahtev podnosi prvi put odluka se donosi nakon četiri nedelje od dana podnošenja. Kada se podnosi zahtev radi produžetak boravka odluka se donosi istog dana.

Advokat za strance – poslovni boravak

Advokati se u praksi sreću sa najčešćim traženjem produžetka boravka, a to je na osnovu osnivanja firme.

Osnovni preduslov da strani državljanin dobije boravak u Srbiji jeste da je osnivač nekog privrednog društva, bilo sam ili sa nekim u partnerstvu.

Osnivanje firme je najbolje prepustiti advokatu za strance Žigiću, jer ćete tek tada sebi osigurati da u najkraćem roku steknete uslove za dobijanje produženja boravka u Srbiji.

Advokat za strance – Kada stranci u Srbiji sklope brak

Privremeni boravak stranaca dobija se na nekoliko osvova a jedan od njih je sklapanje braka i rođenje dece

Ne kaže se za džabe kako ljubav ne zna za granice, te se neretko dešava da se strani državljanin zaljubi u naeg i iz tog razloga poželi da se doseli u Srbiju. Međutim postoje i primeri kada muškarci iz Srbije odlaze u Albaniju kako bi sebi pronašli mladu. Stoga bi valjalo proučiti Zakon.

U našoj zemlji stranci imaju pravo na privremeni boravak na osnovu članova uže porodice domaćih državljana, stranca koji je dobio privremeni boravak, stranca koji je dobio dozvolu za stalno nastanjenje i stranca kome je u Srbiji odobren azil.

Privremeni boravak ali samo pred matičarem

U okviru našeg zakona pod članovima uže porodice Zakon o strancima prepoznaje  supružnika, vanbračnog partnera, decu, bilo da su rođena u braku ili van braka, usvojenu decu i pastorčad do navršenih 18 godina pod uslovom da nisu zaključila brak.

Privremeni boravak kakva su iskustva advokata

U advokatskoj u sudskoj praksi najčešće, kao osnov za ovaj vid boravka jeste sklapanje braka sa domaćim državljaninom, za glavni preduslov za podnošenje zahteva za boravak jeste taj da je brak upisan u knjige venčanih Republike Srbije.  Ako to pak nije slučaj neophodno je prethodno brak upisati, pa tek nakon toga i izdati izvod iz Matične knjige venčanih. Podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka se traži po venčanju.

Privremeni boravak je vrlo kompleksna procedura

S obzirom na to da je procedura  dobijanja boravka u Srbiji veoma kompleksna i zahteva dobro poznavanje domaćeg prava, najbolje je ovaj posao poveriti nekom  advokatu za strance u kojeg imate poverenje. U advokatskoj kancelariji Žigić koja se nalazi u Novom Sadu dobićete sve savete u vezi za ovom tematikom, a advokat će vas uputiti šta tačno treba da uradite. Za više informacija o ovom važnom pitanju možete se obratiti advokatu Žigiću.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: