Građansko pravo

PREKRŠAJNI SUD Koje su nadležnosti

Po opštem pravilu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan

OSNOVNI SUD Nadležnost osnovnog suda

Osnovni sud je nadležan i u građansko pravnim sporovima, stambenim sporovima, sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa.