Krivično pravo

hapšenje

HAPŠENJE Koja su moja prava

Prema krivičnom zakonu Republike Srbije, čovek može da završi u zatvoru ili pritvoru, odnosno da doživi hapšenje, ukoliko je osumnjičen za izvršenje bilo kog krivičnog dela i prvo pitanje koje postavi ako se nađe u toj situacije je – Koja su moja prava? Lišenje slobode je opšta definicija koja obuhvata dosta različitih situacija – od …

HAPŠENJE Koja su moja prava Read More »

utaja poreza

UTAJA POREZA Koje su predviđene kazne

U Srbiji je utaja poreza krivično delo. Ipak, kada osoba mora da plati porez na prodaju nekog dobra, te proda manju količinu iz nekog razloga, smatra se da je na legalan način izbegnuta poreska obaveza.

PREKRŠAJNI SUD Koje su nadležnosti

Po opštem pravilu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan

OSNOVNI SUD Nadležnost osnovnog suda

Osnovni sud je nadležan i u građansko pravnim sporovima, stambenim sporovima, sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa.