Krivično pravo

utaja poreza

UTAJA POREZA Koje su predviđene kazne

U Srbiji je utaja poreza krivično delo. Ipak, kada osoba mora da plati porez na prodaju nekog dobra, te proda manju količinu iz nekog razloga, smatra se da je na legalan način izbegnuta poreska obaveza.

PREKRŠAJNI SUD Koje su nadležnosti

Po opštem pravilu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan

OSNOVNI SUD Nadležnost osnovnog suda

Osnovni sud je nadležan i u građansko pravnim sporovima, stambenim sporovima, sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa.

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU Sporne situacije

Kada dođe do sporne situacije rok za isplatu nematerijalne štete se svesno probija i to najčešće kada ne želi da se izvrši isplata, sve dok se krivični postupak protiv štetnika ne završi.