DOKUMENTACIJA Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva

rusi

Dozvola za rad se izdaje na lični zahtev ruskog državljanina i to samo ukoliko ima odobrenu vizu za duži boravak na osnovu zapošljavanja i ukoliko poseduje odobrenje za privremeni boravak

Državljani Ruske federacije koji žele da otvore svoju kompaniju u Srbiji, osim što moraju da imaju boravišnu dozvolu i potvrdu o registraciji firme, trebalo bi da načine još nekoliko koraka kako bi se smatralo da legalno posluju u našoj zemlji. Naime, njima je potrebna i radna dozvola za samozapošljavanje, a reč je o vrsti radne dozvole koja se izdaje Rusima radi zapošljavanja u svom preduzeću, ali i zbog zapošljavanja svojih sunarodnika.

Radna dozvola za zaposlene u ruskoj kompaniji

Ona može da se izda na lični zahtev ruskog državljanina i to samo ukoliko ima odobrenu vizu za duži boravak, a na osnovu zapošljavanja, ali i ukoliko poseduje odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji. Kako bi se dobila ova vrsta dokumenta trebalo bi ispoštovati sledeće korake, prvo i osnovno jeste da dokumentaciju za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva podnosi ogranak kompanije koje je registrovano u Srbiji. Znači, da bi se dobila ova dozvola ruski državljani bi trebalo da podnesu zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru pravnog lica koje je registrovano u inostranstvu. Zatim treba da prikaže na uvid rešenje o upisu u APR, a potreban je i pasoš, odnosno overene kopije prve strane i strane sa pečatom.

Privremeni borakav obavezan

Naravno, ruski državljani moraju da dostave i odobrenje o privremenom boravku u Srbiji, kao i ugovor ili potvrdu ruske firme da je njihov sunarodnik najmanje godinu dana zaposlen kod poslodavca na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste. Ovi dokumenti moraju da se prevedu kod sudskog tumača koji će sem prevoda i overiti prevedeni dokument. Takođe trebalo bi dostaviti i dokaz o plaćenim administrativnim taksama.

Radna dozvola za samozapošljavanje

Mnogi Rusi kada osnuju privredno društvo u Srbiji, žele i da im teče radni staž, te se u ovom slučaju prijavljuju u PIO. Međutim da bi uopte mogli da se zaposle   trebalo bi da pribave papire kako prilikom zaposlenja ne bi imali eventualne prepreke. Ovu dokumentaciju za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje podnosi sam ruski državljanin ili još bolje bi bilo da angažuje punomoćnika odnosno advokata koji će to uraditi umesto njega. Znači da bi stekao uslove za samozapošljavanje ruski državljanin bi trebalo da popuni zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje, da priloži pasoš, odnosno overene strane putne isprave, da ima odobrenje o privremenom boravku stranca u Srbiji, kao i da da izjavu o poslovima kojim planira da se bavi: vrsta posla, trajanje, obim aktivnosti, a mora da dostavi i podatke o broju i strukturi budućih zaposlenih.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Pored ove dokumentacije, potrebno je da priloži i dokaz o kvalifikacijama i radnom iskustvu za obavljanje konkretne delatnosti, ali zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača za pomenuti dokument. Takođe mora da poseduje i ugovor ili predugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora u kom će  obavljati delatnost, kao i dokaz da je uplatio administrativnu taksu. Bitno je napomenuti da se ova radna dozvola za samozapošljavanje izdaje na isti vremenski period koliko traje i odobrenje za privremeni boravak u Srbiji. Međutim valjalo bi napomenuti da ova radna dazvola može da se odobri najduže na period od godinu dana. Posle tog perioda ruski državljani, ukolio žele, mogu i da produže radni boravak u našoj državi. Za sve odluke u vezi izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad zadužena je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: