DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE Šta podrazumeva ugovor o izdržavanju

dozivotno-izdrzavanjeUkoliko imate bilo kakva pitanja i nedoumice u vezi sa ugovorom o doživotnom izdržavanju najbolje bi bilo da se raspitate u advokatskoj kancelariji Žigić Ugovor o doživotnom izdržavanju je zapravo i najvažniji naslednopravni ugovor. Njegova socijalna uloga ima za cilj da obezbedi moralnu i materijalnu podršku  najstarijim osobama. Zato je ovaj ugovor jedan od najzastupljenijih u domaćoj sudskoj praksi.

Doživotno izdržavanje – ugovor na obostrano zadovoljsvo

Naime, zakonom o nasleđivanju se kroz ovu vrstu ugovora rešavaju stambena i druga pitanja. To konkretno znači da se jedan ugovornik odnosno primalac izdržavanja obavezuje da će posle njegove smrti na drugog ugovornika odnosno davalac izdržavanja preneti svoju svojinu koja se precizira pisanim putem. Ugovorom mogu da se prenesu i neka druga prava. U ovom slučaju davalac izdržavanja se obavezuje da će brinuti o primaocu izdržavanja do kraja njegovog života, kao i da će ga posle smrti  na dostojanstven način sahraniti.

Doživotno izdržavanje snosi i prava i dužnosti

Prema tome, u pitanju je ugovor koji stvara obaveze između obe ugovorene strane. Davalac izdržavanja je u obavezi da doživotno izdržava primaoca izdržavanja pri čemu se pod izdržavanjem podrazumeva obezbeđivanje stanovanja, kao i kupovina hrane, garderobe i pružanja odgovarajuće nege u bolesti i starosti. Takođe, davalac je u obavezi da snosi troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe. Osim toga, ugovorom postoji mogućnost da se ugovor i zajednički život između obe strane, a sve zarad intenzivnije nege i brige nad osobom koja je nemoćna da se sama o sebi stara. Osim toga, primalac izdržavanja se obavezao da će posle njegove smrti na davaoca preneti svojinu na tačno određenoj stvari, pri čemu se u praksi najčešće radi o prenosu nekretnine.

Doživotno izdržavanje – ugovor se bazira na prijateljskim odnosima

Ovaj ugovor spada u grupu ugovora mortis causa (za slučaj smrti) s obzirom da se ispunjenje obaveze primaoca izdržavanja vezuje za momenat njegove smrti. Ovaj ugovor spada i u grupu ugovora (intuitu personae) što znači da je reč o ugovaranju koje prati međusobno poverenje ugovarača koji su po pravilu prethodno bili u prijateljskim  relacijama. Ova imovina ugovorom ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja, pa se ista ne nasleđuje, niti ulazi u imovinsku masu za izračunavanje visine nužnog naslednog dela.

Doživotno izdržavanje – koje sve forme ugovora postoje?

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju spada pod ugovore stroge forme jer je veoma bitno preciziranje njegovog nastanaka. Ova vrsta ugovora se zaključuje kod javnog beležnika. Međutim, pre nego što se ugovor overi  neophodno je napraviti njegov nacrt, pa je za taj posao najbolje angažovati advokata za nasledno pravo u advokatskoj kancelariji Žigić.

Doživotno izdržavanje – ugovor se obavlja kod notara

Veoma bitan elemenat ove svečane, ali i stroge forme ugovora o doživotnom izdržavanju jeste i obaveza javnog beležnika da obe strane upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu podmiriti nužni naslednici. O ovom upozorenju se stavlja posebna napomena u klauzulu o potvrđivanju ugovora. Ukoliko formalni zahtevi nisu u celosti ispunjeni, ugovor o doživotnom izdržavanju se smatra ništavim i ne proizvodi pravna dejstva.

Doživotno izdržavanje –  potpisivanje ugovora sa nekoliko osoba

Kod ove vrste ugovora moguće je da se na strani primaoca odnosno davaoca izdržavanja jave dve ili više osoba. Ako se za davaoce izdržavanja obaveže nekoliko osoba njihova obaveza, u slučaju da nije dogovoreno ništa drugo, biće solidarna. U tim slučajevima će primalac moći da traži ispunjenja obaveze u celosti od bilo koga od njih. Ukoliko postoji više osoba na strani primaoca izdržavanja, svako od njih ima posebno pravo na određena davanja i činjenja.

Doživotno izdržavanje –  zašto vam treba advokat

Takođe, dozvoljeno je da se ugovor o doživotnom izdržavanju ugovori u korist treće osobe. U praksi bi to izgledalo ovako: davalac izdržavanja recimo zaključi ugovor sa X osobom kojim se obavezuje da izdržava Y osobu (primalac izdržavanja). Obaveza davaoca izdržavanja da konstantno daje izdržavanje i da to ne prestaje i u slučaju smrti ugovarača izdržavanja, već da se to traje traje do smrti treće osobe u čiju korist je ugovoreno doživotno izdržavanje. Kod ovog modela davalac izdržavanja stiče pravo svojine u trenutku smrti svog saugovarača, osim ako ugovorom nije predviđeno drugačije. Zbog kompleksnosti ovog modela obavezno se konsultujte sa advokatom Žigićem.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: