- najčešće postavljena pitanja

Nedavanje izdržavanja spada u krivična dela protiv braka i porodice i regulisano je članom 195 Krivičnog zakonika. Kako je Vašem bivšem suprugu sudskom presudom utvrđeno davanje izdržavanje protiv njega možete podneti krivičnu prijavu za nedavanje izdržavanje.

U sudskom postupku utvrđuje se postupak starteljstva. Sud se rukovodi najboljim interesom deteta te u tom slučaju Centar za socijalni rad daje svoje mišljenje koje sud može da prihvati ili da zatraži novo mišljenje.

Preporuka je samostalno starateljstvo jer se na taj način precizno uređuju visina izdržavanja za dete te održavanje ličnih odnosa roditelja i deteta. Samim tim se smanjuje mogućnost bilo kakve manipulacije i zloupotrebe. Zajednično starateljstvo je moguće jedino ako su odnosi bivših supružnika ostali izuzetno dobri.

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Potraživanja koja zastarevaju za 1 godinu i kod kojih zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene jesu: Potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva.