KASACIONI SUD Koje su njegove nadležnosti

U slučaju da neka osoba odluči da pritužbu uputi predsedniku suda preko Vrhovnog kasacionog suda treba da sledi uputstva advokata

KASACIONI SUD Koje su njegove nadležnosti

Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji.

On je  osnovan 2010. godine, a sedište mu je u Nemanjinoj 9 u Beogradu. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je od 16. aprila 2021. godine sudija Jasmina Vasović.

 

Koliko ima sudija?

Sa predsednikom, na dan 19. oktobar 2021. godine, Sud ima 37 sudija Vrhovnog kasacionog suda a sudsko osoblje čini 206 zaposlenih, od kojih su 9 državni službenici na položaju, 54 sudijski pomoćnici – savetnici Vrhovnog kasacionog suda, a ostalo čine državni službenici i nameštenici na informacionim, računovodstvenim, tehničkim, administrativnim i ostalim pratećim poslovima bitnim za uspešno funkcionisanje Suda.

Svi koji misle da se pravda ogrešila o njih mogu preko advokata da se obrate, a obraćanje stranaka Sudu može biti usmeno i pismeno, u vezi primljenog predmeta iz nadležnosti Suda, i pismeno, u vezi pritužbe na rad sudova ili sudije i urgencije.

Pritužba na rad sudova

Inače, Zakonom o uređenju sudova i sudskog poslovnika uređeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku na pritužbu na rad suda kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod.

O pritužbama građana postupa predsednik suda. U slučaju da neka osoba odluči da pritužbu uputi predsedniku suda preko Vrhovnog kasacionog suda putem elektronske pošte.

Kontaktirajte advokata

Tada je neophodno je da popuni podatke prema priloženom obrascu koji treba da sadrži minimum podataka za postupanje .

Takođe, navedeni podaci bmoraju da se navedu na obrascu koji je svojeručno potpisao podnosioc, zatim mora da se skenira i priloži u elektronskom pismu.

Zakonitost i pravilnost sudskih odluka ne mogu biti predmet razmatranja po pritužbama. Za dodatne informacije obratite se advokatskoj kancelariji Žigić.

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: