NASILJE U PORODICI Mere zaštite

nasilje

Nasilje u porodici često se dešava, a osnovna mera zaštite je da se zlostavljanje prijavi  policiji, nakon čega kreće  postupak za zaštitu od nasilja u porodici i pokreće se tužba za nasilje u porodici

Osobe koje su iskusile bilo kakav vid porodičnog zlostavljanja mogu da se obrate opštinskom Centru za socijalni rad za pomoć, koji u ovom slučaju ima pravo da pokrene sudski postupak protiv nasilnika. Centar je u obavezi i da pomogne nadležnom sudu u pribavljanju dokaza da je izvršeno nasilje, kao i da dostavi nalaz i mišljenje o svrsishodnosti tražene mere. Takođe, zaposleni u ovoj ustanovi dužni su da urgentno zbrinu žrtvu nasilja, a ukoliko je potrebno i da preduzmu ostale mere koje su u njihovoj nadležnosti.

Prijava policiji za nasilje u porodici

Takođe, zlostavljanje može da se prijavi i MUP-u Republike Srbije, a tada se postupak za zaštitu od nasilja u porodici pokreće tužbom. Ovu tužbu za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici, kao i za produženje mere zaštite od nasilja u porodici, može da podnese žrtva, njen advokat, javni tužilac ili staratelj.

Mere zaštite od nasilja u porodici

Prema našem zakonodavstvu najčešće mere za nasilnike jesu iseljenje iz doma bez obzira na to ko je vlasnik nepokretnosti ili izdavanje naloga za useljenje u porodični stan bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti. Takođe sud može da donese presudu o zabrani približavanja žrtvi na određenoj udaljenosti, kao i zabranu pristupa oko mesta stanovanja ili radnog mesta žrtve. Sud može da odredi i zabranu daljeg uznemiravanja člana porodice.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: