Oblasti zastupanja

Advokatska kancelarija zastupa domaća i strana fizička i pravna lica pred organima uprave, arbitražama i sudovima opšte i posebne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije.

Delatnost advokatske kancelarije je pružanje pravnih usluga u sledećim oblastima:

Bavimo se osnivanjem privrednih društava, izrada opštih, posebnih akata i sporazuma, statusne promene, sastavljanje ugovora, stečaj i likvidacija, zastupanje pred agencijom za privredne registre, zastupanje u privrednim sporovima pred sudovima

Krivično pravo

Krivično pravo određuje koja se dela smatraju krivičnim delima i koje se krivične sankcije primenjuju. U oblasti krivičnog prava bavimo se pružanjem odbrane, zastupanjem maloletnih lica u krivičnom postupku, sklapanja sporazuma o priznanju krivice i zaključivanje oportuniteta, podnošenjem krivičnih prijava protiv učinilaca i zastupanje oštećenih. Analogno krivičnim pravom je prekršajno pravo te pružamo odbranu u prekršajnom postupku.

Građansko pravo

Zastupamo klijente u postupcima naknada štete, naslednog prava i ostavinskog postupka, svojinskopravnih odnosa, sastavljanje ugovora, u sporovima u vezi razvoda braka po tužbi za razvod braka ili po sporazumu o razvodu braka, podele imovine stečene u toku braka, alimentacije zastupanje, izmene odluke o starateljstvu, te u parničnom postupku pred sudovima

Upravno pravo

Zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu

Radno pravo

Zastupanje u disciplinskom i radnom sporu, mobing i dr.

Sastavljanje kupoprodajnih ugovora, ugovora o poklonu, ugovora o razmeni nepokretnosti, ugovora o doživotnom izdržavanju zastupanje u svim fazama postupka prometa nepokretnosti, uknjižba