OSNOVNI SUD Nadležnost osnovnog suda

Osnovni sud je nadležan i u građansko pravnim sporovima, stambenim sporovima, sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa

OSNOVNI SUD Nadležnost osnovnog suda

Nadležnost osnovnog suda regulisana je Zakonom o uređenju sudova i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Osnovni sud u prvom stepenu nadležan je da sudi za krivična dela gde je predviđena novčana ili kazna zatvora do deset i deset godina, sem ukoliko za pojedine od njih nije nadležan drugi sud.

 

Nadležnost osnovnog suda

Takođe, ovaj sud je nadležan i u građansko sporovima, stambenim sporovima, sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, kao i o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.

Takođe na ovom sudu se rešavaju sporovi o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom.

Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć ako nije nadležan drugi sud i vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost višeg suda

Viši sud u prvom stepenu uglavnom sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina, sudi i za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Ovde završavaju sporovi koji su uprti protiv Vojske Srbije, ua odavanje državne tajne, za odavanje službene tajne,, kaoi za krivično delo propisano zakonom koji uređuje tajnost podataka.

Na ovom sudu se sudi i osobama koje pozivaju na nasilnu promenu ustavnog uređenja, izazivaju nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, ali i oni koji rade na povrede teritorijalnog suvereniteta.

Obratite se advokatu Žigiću

Na sudu mogu da završe i osobe koje povrede ugled Republike Srbije ili povrede ugled strane države ili međunarodne organizacije.

Ovaj su je nadležan i za pranje novca, kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika, ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

Takođe ovde spadaju i ubistva na mah, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, otmica, trgovina maloletnim osobama radi usvojenja, kao i nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu i za primanje mita.

Za ostale informacije obratite se advokatskoj kancelariji Žigić.

 

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: