PREKRŠAJNI SUD Koje su nadležnosti

Po opštem pravilu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan

PREKRŠAJNI SUD Koje su nadležnosti

Prekršajni sudovi imaju posebne nadležnosti u kojima se sudi za prvostepene prekršajne postupke za koje nije propisana nadležnost organa uprave.

Kao i u oslalim situacijama i kada je reč o prekršajima, Prekršajni apelacioni sud je iznad svih i kod njih se odlučuje o žalbama na odluke ostalih prekršajnih sudova, kao i o žalbama na odluke koje u prekršajnom postupku donose organi uprave.

Prekršajni sud nadležnosti

Pored suđenja, u prekšajnim sudovima se pruža međunarodna pravna pomoć u okviru njihove  nadležnosti i rade se i ostali poslovi koji su određeni sklučivo dređene zakonom.

Takođe, Prekršajni apelacioni sud odlučuje i o isključivo Zakonom. Kada je reč o prenošenju mesne nadležnosti prekršajnih sudova i to radi prekršajni sud, ali u skladu sa zakonom.

Prekršajni apelacioni sud

U Srbiji je 44 prekršajna suda koji su osnovani za teritorije gradova, odnosno jedne ili više opština.

Prekršajni sudovi, kao i Prekršajni apelacioni sud imaju odeljenja izvan matočnog sedišta u kojima sude i preduzimaju druge sudske radnje.

Mesna nadležnost prekršajnih sudova

Po opštem pravilu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan.

U slučaju da se prekršaj napravi ili pokuša na području više prekršajnih sudova, nadležan je onaj sud koji je prvi započeo postupak, odnosno sud kome je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako postupak još nije započet.

U situacijama kada nije poznato mesto izvršenja, nadležan je sud na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište.

S druge strane, ako nije poznato ni prebivalište niti boravište okrivljenog, nadležan je sud na čijem se području on pronađe, uhvati ili se sam prijavi.

Za dodatne informacije kontaktirajte advokatsku kancelariju Žigić.

 

 

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: