PREPOZNAJTE NASILJE: Oblici ispoljavanja nasilja u porodici

prepoznajte nasilje

Prepoznajte nasilje: deo konvencije se odnosi na prava žena pred licem pravde, kada je u pitanju diskriminacija u braku i porodici

Svaki oblik rodno zasnovanog nasilja koji nanosi štetu ili fizičku i mentalnu patnju ili seksualne prirode i prinude, ali i drugih oblika  ograničavanja slobode predstavljaju nasilje nad ženama.

Naime, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 18. decembra 1979. godine usvojila je jedan od ključnih dokumenata za umanjivanje rodne neravnopravnosti: Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, poznatu kao CEDAW konvenciju.

Naša zemlja, tada SFRJ, potpisala je ovu konvenciju jula 1980. godine, a ratifikovala je 1981.

Deo konvencije se odnosi na prava žena pred licem pravde, kada je u pitanju diskriminacija u braku i porodici.

Prepoznajte nasilje u porodici i u partnerskim odnosima:

– Fizičko nasilje je vrsta zlostavljanja gde dolazi do upotrebe fizičke sile koja može da izazove bol, povredu, invaliditet ili smrt.

– Seksualno nasilje je seks bez saglasnosti ili mogućnosti izbora žrtve da da pristanak. Zatim seksualni čin ili pokušaj, kada osoba nije u stanju da se saglasi ili je odbije zbog bolesti, invaliditeta, uticaja psihoaktivnih supstanci, uzrasta…

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: