Privredno pravo

PRIVREDNO PRAVO Kako registrovati preduzeće

Privredno pravo u Srbiji uređeno je donošenjem nekoliko zakona među kojima glavno mesto ima Zakon o privrednim društvima.

Privredno pravo se sastoji od nekoliko zakona, a glavno mesto zauzima Zakon o privrednim društvima. Njime se regulišu forme u okviru kojih se obavlja privredna delatnost. Obično je reč o preduzetničkoj i formi privrednih društava.

Privredno pravo ima važnu ulogu pri osnivanju kompanije

Privredna društva su najčešće ortačka, komanditna, društva kapitala i akcionarskog društva. Osnivanje privrednog društva je vrlo složen proces i od njega zavisi ostvarivanje poslovnih rezultata. Na dobre rezultate utiče nekoliko faktora od izbora forme privrednog društva, poslovnog imena, do delatnosti, ali i visina osnovnog kapitala, načina upravljanja i odlučivanja. Ukoliko imate bilo kakve dileme u vezi sa osnivanjem preduzeća, advokat je tu da vam pomogne kroz savete i pravnu asistenciju, a kasnije i kroz izradu pravnih akata.

Privredno pravo u direktnoj vezi sa APR-om

Treba imati u vidu da osnivanje privrednih društava radi Agencija za privredne registre, a ovaj postupak je veoma složen i iziskuje odlično poznavanje svih zakonskih procedura. Sve u vezi sa tim, dobićete u našoj advokatskoj kancelariji koja vam nudi kompletnu pravnu asistenciju prilikom osnivanja privrednih društava, ali i prilikom gašenja odnosno likvidacije. Da bi se otvorilo preduzeće, preduslov je da se izradi osnivačko – konstitutivni akt. Osnivački akt mora da se sačini u pisanoj formi, a potpisi osnivača se overavaju kod javnog beležnika. Privredna društva se osnivaju putem prenosa akcija.

Privredno pravo u „malom prstu“ advokata

U zavisnosti od forme ovaj prenos može da bude manje ili više pravno ograničen. Kada je reč o ortačkom i društvu sa ograničenom odgovornošću, poslovni partneri imaju pravo preče kupovine udela. Sa druge strane, kod akcionarskih društava, akcije mogu da se prenose na treće lice, osim u slučajevima ako nisu ustanovljena ograničenja statutom. Prenos udela može biti bez ili sa naknadom, a uvek se realizuje zaključivanjem ugovora o prenosu udela. Ovaj ugovor se zaključuje u pisanoj formi, pri čemu se sve mora overiti kod javnog beležnika. Naša advokatska kancelarija se bavi osnivanjem svih vrsta privrednih društava, izradom ugovora, izrada statuta, zastupanjem u privrednim sporovima. Takođe bavimo se i podnošenjem predloga za otvaranje stečaja, zastupanjem kod stečajnog postupka i svim ostalim stvarima koja se tiču ovog zakona.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: