REHABILITACIJA Ko može, a ko ne da bude rehabilitovan

Prema odredbama Zakona o krivičnom postupku rehabilitacija može da se izvede i po službenoj dužnosti  i nju tada pokreće nadležna služba za vođenje kaznene evidencije

REHABILITACIJA Ko može, a ko ne da bude rehabilitovan

Rehabilitacija zatvorenika nastupa onog trenutka kada se presuda briše iz svih evidencija i tada zapravo prestaju pravne posledice.

Prema krivičnom zakonu rehabilitacija nastaje na osnovu zakona i naziva se zakonska rehabilitacija ili na osnovu molbe osuđenog kao i na osnovu sudske odluke što se zove sudska rehabilitacija.

Zakonska rehabilitacija se može odraditi u nekoliko slučajeva, a za više informacija javite se advokatskoj kancelariji Žigić.

Ko pokreće zahtev za rehabilitaciju?

Inače, prema odredbama Zakona o krivičnom postupku rehabilitacija može da se izvede i po službenoj dužnosti  i nju tada pokreće nadležna služba za vođenje kaznene evidencije.

Međutim često to u praksi nije slučaj.

Najčešće nadleži organi  za vođenje kaznene evidencije neće postupiti po službenoj dužnosti odnosno  neće pokrenuti postupak za zakonsku rehabilitaciju.

Šta to znači?

Podaci iz kaznene evidencije daju se sudu, javnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv osobe koja je već bila osuđivana.

Ukoliko se protiv ranije osuđene osobe vodi novi krivični postupak, u tom postupku ranija osuda će se uzeti kao otežavajuća okolnost za određivanje kazne.

Šta ako je osoba više puta osuđivana?

Za osobu koja je ranije osuđena, a opet je izvršila krivično delo i za teo delo je i osuđena zakonska rehabilitacija se neće pokrenuti po službenoj dužnosi, već isključivo isključivo po molbi osuđenog i to na osnovu sudske odluke a koji postupak za rehabilitaciju je formalniji i dugotrajniji.

Koji su uslovi za sudsku rehabilitaciju?

Sudska rehanilitacija može da se da osobi koja je osuđena na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ali samo ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo.

Da bi sud dao rehabilitaciju potrebno je da je osuđena osoba svojim ponašanjem zasluži rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, nadoknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: