ZAKON I SAMOHRANI RODITELJI – Evo kada ne morate u noćnu smenu

samohrani roditeljiUkoliko jedan od roditelja živi sam sa detetom do treće godine života može da radi prekovremeno samo uz pisanu saglasnost

Zakon o radu odredio je određena prava zaposlenog a to se najčešće odnosi na pravo na odgovarajuću platu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, kao i zaštitu ličnog integriteta, dostojanstva ličnosti, kao i druga prava u slučaju bolesti ili smanjene odnosno gubitka radne sposobnosti.

Zakon štiti samohrane roditelje

U skladu sa ovim zakonom, zakon propisuje i posebnu zaštitu za samohrane roditelje.

Ukoliko jedan od roditelja živi sam sa detetom ili decom starosti do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost.

Ukoliko ne daju pisanu saglasnost, poslodavac krši zakon ukoliko ih rasporedi na noćni rad.

Otac ili majka deteta, ili usvojilac, hranitelj i staratelj deteta, mogu da rade duže od 40 časova nedeljno, odnosno u periodu  od 22 časova do 6 sati narednog dana, samo uz svoju saglasnost, koja je data u pisanoj formi i svojeručno potpisana.

Zakon štiti usvojitelje i hranitelje

Samohrani roditelj čije je dete do sedam godina ili ima dete sa teškim oblikom invaliditeta, može da radi prekovremeno, odnosno u noćnoj smeni takođe ako da pisanu saglasnost.

To znači da se zakon brine i za roditelja koji se sam stara o detetu.

Isto pravo imaju i usvojioci, hranitelji i staratelji koji se sami staraju o detetu.

Ova zaštita od prekovremenog i noćnog rada je opravdano izraženija, jer je starosna granica za dete  pomerena sa tri na sedam godina pošto se u tim slučajevima radi o detetu s invaliditetom.

Zakon ne sme da se krši

Što je invaliditet teži, propisana starosna granica ne postoji.

Ukoliko smatrate da su vam po bilo kom osnovu ugrožena ova prava, pozovite advokatsku kancelariju Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: