- najčešće postavljena pitanja

Organi uprave vrše određene poslove u ime i za račun države, opštine, grada. Svima je poznata poreska uprava, republička i gradska.

Opšti rok za žalbu u upravnom postupku ako nekim drugim zakonom nije regulisano iznosi 15 dana od dana prijema rešenja. Ukoliko se žalba ne izjavi u roku rešenje postaje konačno i izvršno. Rešavanje po žalbi prenosi se na drugostepeni organ.

Upravni spor se uvek pokreće tužbom u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta.