VIŠI SUD Koje su njegove nadležnosti

Viši sud vodi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih lica, a u isto vreme pruža međunarodnu pravnu pomoć

VIŠI SUD Koje su njegove nadležnosti

Ukoliko se ne reši spor u Osnovnom sudu, na scenu stupa Viši sud u drugom stepenu koji odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova kada je reč o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog, za krivična dela za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina, na rešenja u građanskopravnim sporovima.

Osim toga tu se podnose žalbe i  na presude u sporovima male vrednosti, kao i u vanparničnim postupcima.

Viši sud i postupci

Viši sud vodi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih lica, a u isto vreme pruža međunarodnu pravnu pomoć u postupcima za krivična dela iz svoje nadležnosti.

Takođe izvršava krivičnu presudu inostranog suda, odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka, sem ako nije nadležan drugi sud.

Na ovom sudu se odlučuje i o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, obezbeđuje i pruža pomoć i podršku svedocima i oštećenima i vrši druge poslove određene zakonom.

Visi sud i međunarodno pravo

Na višem sudu se odlučuje i o zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u vezi sudskog postupka pred osnovnim sudom.

Valja napomenuti da je samo Viši sud u Beogradu nadležan  da u prvom stepenu odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja i da sudi u sporovima o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju, zbog povrede zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavljivanja informacije i naknadi štete u vezi sa objavljivanjem informacije za teritoriju Republike Srbije.

Viši sud u Beogradu i nadležnosti

Viši sud u Beogradu nadležan je i za sporove o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti za teritoriju Republike Srbije.

 

 

 

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: